Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะจัดการฝึกอบรม IAEA Training Workshop on the International Nuclear Management Academy ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕