Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: admin

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่มีค่าปรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนีบัตร วิชาชีพครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

พิธีฉลองปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา พระอธิการณรงค์ศักดิ์ บุญช่วย (ฉายา นาควโร) เจ้าอาวาสวัดสะตือ และ พระครูกมลวัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดป่าทองสมรรัตนาราม ณ วัดสะตือ บ้านม่วง ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี