Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: graduateSrru

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำคณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและให้การบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2

ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา

22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 64 เทอมหน้า สอบวิทยานิพนธ์ และสำเร็จการศึกษา

ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะจัดการฝึกอบรม IAEA Training Workshop on the International Nuclear Management Academy ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕