Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ E-testing สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ผลการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้โปรแกรมออนไลน์ E-testing สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา