Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่มีค่าปรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนีบัตร วิชาชีพครู

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยไม่มีค่าปรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู