Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 64 เทอมหน้า สอบวิทยานิพนธ์ และสำเร็จการศึกษา

ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์