หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ มีดังนี้

  1. การแต่งตั้ง Peer Reviewer แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  2. การพิจารณาบทความแต่ละบทความต้องแต่งตั้ง Peer Reviewer อ่านและประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 2 คน ต่อ 1 บทความ
  3. การส่งบทความให้ Peer Reviewer อ่านตรวจสอบและประเมินผล ให้จัดกระทำด้วยระบบ Double blind

บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น บทความวิชาการและบทความวิจัยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

เกณฑ์การพิจารณาบทความ มีดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและโครงสร้าง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจนของการนำเสนอ และการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องตามวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *