บรรณาธิการ

 • อาจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ

กองบรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย  วัฒนกรสิริ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  ไสยโสภณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  สินมาก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชัยนะรินทร์  ทับมะเริง
 • อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์  สงวนสัตย์
 • อาจารย์ ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง
 • อาจารย์ ดร.จักรพงษ์  วารี
 • อาจารย์ ดร.ศรัญญา  นาเหนือ
 • อาจารย์ ดร.นวรัตน์  นิธิชัยอนันต์
 • นางสาวสายฝน  ทดทะศรี

กองจัดการและพิสูจน์อักษร

 • อาจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ
 • อาจารย์ ดร.ภัทรพล ทองนำ
 • นางณัฏฐ์นัน  ทุนดี
 • นายชัยยศ อุไรล้ำ
 • นางธนินท์ธร  ทองแม้น
 • นายชุติพร  ไวรวัจนกุล
 • นางสาวสมพร  ไชยรัมย์