รองศาสตราจารย์ ดร.รสรินทร์ พิมลบรรยงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สาคร แก้วสมุทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ดร.บุญธนากร พรมภักดี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ดร.ธรณิศ สายวัฒน์
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีสุรินทร์
ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ์
วิทยาลัยพยาบาล ขอนแก่น
ดร.ศรินยา พลสิงห์ชาญ
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี
ดร.สุทิน ชนะบุญ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ดร.ประทีป กาลเขว้า
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
อาจารย์ ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ ดร.อุดม หอมคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์