โครงการบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคาร 42 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041597