นโยบาย

  1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
  2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
  3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข โดย นำเสนอในรูปแบบ

  1. บทความวิชาการ
  2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่เขียนในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

  1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา
  2. บุคคลทั่วไป