ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)