Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง