Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำคณาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและให้การบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2