วันพฤหัส, มกราคม 20, 2022

การกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564

 การกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และแนวทางการประเมินผลการเรียน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และแนวทางการประเมินผลการเรียน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ กำหนดการ ช่องทางการเข้าระบบ 29 พฤษภาคม 2564 สอบข้อเขียน www.srru.ac.th 29 พฤษภาคม 2564 -1 มิถุนายน 2564 ประเมินแฟ้มสะสมงานส่งทางอีเมล Nang170925@srru.ac.th 30 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป www.srru.ac.th หมายเหตุ  : ระบบสอบข้อเขียนผ่านทางออนไลน์ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถเข้าได้จาก www.srru.ac.th  ระบบการสอบผ่านทางออนไลน์ Zoom จะเปิดระบบออนไลน์ เวลา...

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
journal

×