วันอาทิตย์, สิงหาคม 19, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดกระบวนการสอนนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงออกประกาศเรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการประเมินผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดังประกาศ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านอุปราช พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านอุปราช พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม...

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560 ที่ศธ.0546.11ว0796 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 42560