วันพุธ, สิงหาคม 12, 2020

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม)

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา (เพิ่มเติม)

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวทางประเมินผลการเรียนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวทางประเมินผลการเรียนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

ใบรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ใบรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563

โครงการบัณฑิตศึกษา จะจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 28 ห้อง 28203 จึงขอรายชื่อนักศึกษารหัส 62 ที่ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเกณฑ์แรกเข้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้สาขาจัดส่งรายชื่อนักศึกษามายังโครงการบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อทางโครงการบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการส่งรายชื่อดังกล่าวไปยังศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำรายฃื่อผู้เข้าสอบ โครงการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 1 สิงหาคม 2563...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรบริหารธูรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(เพิ่มเติม)

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรบริหารธูรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(เพิ่มเติม)    
journal

×