วันพฤหัส, มกราคม 20, 2022

สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง เทคโนโลยีสัญลักษณ์นกยูงทองเพื่อการปกครองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (นายศิริพงศ์ จารุรัตน์มงคล) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1. ศ.ดร.สุจิตร เพียรชอบ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ธวัชชัย ชิณวงศ์ กรรมการ (ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 3. ผศ.ดร.กิ่งเพชร ส่งเสริม กรรมการ...
journal

×