สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสาวิตรี ผิวนวล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะสุขภาพของเกษตรกรทำนาแบบเกษตรกรรมทางเลือก และเกษตรกรรมแผนใหม่ในจังหวัดยโสธร คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ประธานกรรมการสอบ 2. อาจารย์ ดร.วรรธนะชัย  ปฐมสิริวงศ์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดับ เรียนประยูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 4. อาจารย์ ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม วัน-เวลา เดือนกรกฎาคม  2560  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และการใช้งานระบบวารสารออนไลน์ Open Journal System(OJS)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และการใช้งานระบบวารสารออนไลน์ Open Journal System(OJS) ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน่ทร์ ...
journal

×