วันพฤหัส, มกราคม 20, 2022

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนางปรินดา อุสาคู หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 1. ผศ.อัมพาพรรณ พงษ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 2. นางปรินดา อุสาคู หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครัั้งที่ 2

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ครัั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565

การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 6,720,21,27,28 ณ อาคาร 42 ชั้น 2

อบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ณ อาคาร 42 ชั้น 2
journal

×