วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2019

“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 27 ปี วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ

รูปภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 27 พ.ย. 2561

ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง บัญชีเภสตถุในสวน ป่า นา และบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว(นางสาวผุสดี เจริญไวเจตน์) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1. ศ.ดร.สุจิตร เพียรชอบ ประธานกรรมการ 2. ดร.ใจเพชร...
journal

×