วันพฤหัส, มกราคม 20, 2022

ภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา 18 ก.ค.2563

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 22 มิถุนายน 2563 ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

อบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา 1/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
journal

×