วันพฤหัส, มกราคม 20, 2022

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา ณ อาคาร 42 ชั้น 2

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคาร 42 ชั้น 2

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคาร 42 ชั้น 2

งานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรษ ประจำปี 2563 15 กันยายน 2563 ณ ศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ภาพงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรษ ประจำปี 2563 15 กันยายน 2563 ณ ศาลตายายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นศ.รหัส 62 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
journal

×