วันอาทิตย์, สิงหาคม 19, 2018

ประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

สอบศึกษาค้นคว้าอิสระ นางสาวเจนจิรา ชิดชอบ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

ในการสอบจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกรรมการการสอบศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1207