วันพฤหัส, กันยายน 19, 2019

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิต ชั้น 2 อาคาร42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดร.อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา...
journal

×