วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการศึกษาระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ประจำปลายภาค ปีการศึกษา 2560 นับแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-5566 ต่อ 1303 หรือ www.grad.ku.ac.th และ www.facebook.com/PhD.EIC

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

ประกาศมาตรการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ประกาศมาตรการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล(อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/  >>ใบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดเพิ่่มเติม เข้าถึงได้ที่ www.psaku.org นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่า่ย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556) อีกจำนวน 3...
journal

×