วันพฤหัส, กันยายน 19, 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6″การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยครั้งที่่ 6"การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม(Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบต้อบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ(template) ในการพิมพ์บทความได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์...

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดเพิ่่มเติม เข้าถึงได้ที่ www.psaku.org นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่า่ย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556) อีกจำนวน 3...

ขอเชิญร่วมส่งบทความ “ วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ “ วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นวารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(กลุ่มที่2) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.research.cmru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ โทร.053-885957

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณาสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา และประชาฃนที่สนใจทั่วไป...
journal

×