วันพุธ, พฤศจิกายน 13, 2019

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และโปสเตอร์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sansci.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6″การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยครั้งที่่ 6"การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม(Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบต้อบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ(template) ในการพิมพ์บทความได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์...

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณาสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา และประชาฃนที่สนใจทั่วไป...

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5 แบบฟอร์มตอบรับ รูปแบบการส่งบทความ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "คุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน : นวัตกรรมความท้าทาย ความทัดเทียม และความยั่งยืน สำหรับประเทศไทย 4.0 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน :...

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5”

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดการจัดประ่ชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" "เรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นวิทยากรพิเศษ และได้จัดทำการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี...
journal

×