วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2019

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม ปีที่1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - เดิือนธันวาคม) ส่งที่ E-mail pathumme1@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://huso.sskru.ac.th/main2014/

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณาสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา และประชาฃนที่สนใจทั่วไป...

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุกและนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ลงทะเบียน >>คลิก วัน และสถานที่การจัดประชุม วันจันทร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื้อหาของงานประชุมวิชาการ Teaching and Learning การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Case-based Learning) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual...

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการศึกษาระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ประจำปลายภาค ปีการศึกษา 2560 นับแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-5566 ต่อ 1303 หรือ www.grad.ku.ac.th และ www.facebook.com/PhD.EIC

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล(อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/  >>ใบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
journal

×