วันพฤหัส, มกราคม 17, 2019
หน้าแรก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5”

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดการจัดประ่ชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" "เรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นวิทยากรพิเศษ และได้จัดทำการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี...

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม ปีที่1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - เดิือนธันวาคม) ส่งที่ E-mail pathumme1@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://huso.sskru.ac.th/main2014/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการการบริหารบริการวิชาการและการอบรมเรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่ - รุ่นที่ 4 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์(บางพลัด) กรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 5 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์...

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอมอบวารสารดังกล่าวให้กับหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017
journal

×