วันพุธ, สิงหาคม 12, 2020

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และโปสเตอร์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sansci.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560
journal

×