วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอมอบวารสารดังกล่าวให้กับหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณาสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษา และประชาฃนที่สนใจทั่วไป...

ขอเชิญร่วมส่งบทความ “ วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ “ วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นวารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(กลุ่มที่2) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.research.cmru.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ โทร.053-885957

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ออกเผยแพร่ประจำทุกปี ๆ ละ 3 ฉบับ โดยเผยแพร่เป็นวารสารฉบับตีพิมพ์ (Print ISSN: 2286-9832) และวารสารฉบับออนไลน์(Online ISSN:24081647) ในการนี้ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งบทความที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นบทความงานวิจัย และบทความวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ...

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5 แบบฟอร์มตอบรับ รูปแบบการส่งบทความ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "คุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน : นวัตกรรมความท้าทาย ความทัดเทียม และความยั่งยืน สำหรับประเทศไทย 4.0 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน :...
journal

×