วันอังคาร, ธันวาคม 10, 2019

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม ปีที่1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - เดิือนธันวาคม) ส่งที่ E-mail pathumme1@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://huso.sskru.ac.th/main2014/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดเพิ่่มเติม เข้าถึงได้ที่ www.psaku.org นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่า่ย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556) อีกจำนวน 3...

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอมอบวารสารดังกล่าวให้กับหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
journal

×