วันพุธ, สิงหาคม 12, 2020

บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://assess.rbru.ac.th/admission/ และสมัครด้วยตนเอง สอบถามได้ที่สำนักงานบัณฑิควิทยาลัย โทร.039319111 ต่อ 11300 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลืิอกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม ปีที่1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - เดิือนธันวาคม) ส่งที่ E-mail pathumme1@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://huso.sskru.ac.th/main2014/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดเพิ่่มเติม เข้าถึงได้ที่ www.psaku.org นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่า่ย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556) อีกจำนวน 3...
journal

×