วันพุธ, พฤศจิกายน 13, 2019

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล(อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/  >>ใบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6″การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยครั้งที่่ 6"การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม(Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบต้อบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ(template) ในการพิมพ์บทความได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์...

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5”

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดการจัดประ่ชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" "เรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ เป็นวิทยากรพิเศษ และได้จัดทำการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี...

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการศึกษาระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ประจำปลายภาค ปีการศึกษา 2560 นับแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2579-5566 ต่อ 1303 หรือ www.grad.ku.ac.th และ www.facebook.com/PhD.EIC

บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://assess.rbru.ac.th/admission/ และสมัครด้วยตนเอง สอบถามได้ที่สำนักงานบัณฑิควิทยาลัย โทร.039319111 ต่อ 11300 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลืิอกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 
journal

×