วันศุกร์, ตุลาคม 18, 2019
หน้าแรก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการการบริหารบริการวิชาการและการอบรมเรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่ - รุ่นที่ 4 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์(บางพลัด) กรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 5 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์...

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561...

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา...

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้า่ร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการและส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นวันลา มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ http://pubadm.crru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561  อ่านรายละเอียดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.parliament.go.th/ และสามารถยิ่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีบัณฑิต ได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุกและนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ลงทะเบียน >>คลิก วัน และสถานที่การจัดประชุม วันจันทร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื้อหาของงานประชุมวิชาการ Teaching and Learning การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Case-based Learning) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual...
journal

×