วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ popgraduate

popgraduate

78 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5 แบบฟอร์มตอบรับ รูปแบบการส่งบทความ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "คุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน : นวัตกรรมความท้าทาย ความทัดเทียม และความยั่งยืน สำหรับประเทศไทย 4.0 ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน :...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และการใช้งานระบบวารสารออนไลน์ Open Journal System(OJS)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และการใช้งานระบบวารสารออนไลน์ Open Journal System(OJS) ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน่ทร์ ...

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสาวิตรี ผิวนวล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะสุขภาพของเกษตรกรทำนาแบบเกษตรกรรมทางเลือก และเกษตรกรรมแผนใหม่ในจังหวัดยโสธร คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ประธานกรรมการสอบ 2. อาจารย์ ดร.วรรธนะชัย  ปฐมสิริวงศ์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดับ เรียนประยูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 4. อาจารย์ ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม วัน-เวลา เดือนกรกฎาคม  2560  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวขวัญ เอี๋ยวสกุล สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ประธานกรรมการสอบ 2. อาจารย์ ดร.วรรธนะชัย  ปฐมสิริวงศ์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดับ เรียนประยูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 4. อาจารย์ ดร.สุธีรา อินทเจริญศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม วัน-เวลา เดือนกรกฎาคม  2560  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
journal

×