วันอาทิตย์, สิงหาคม 19, 2018
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ popgraduate

popgraduate

45 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา เรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การแก้ไข ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเ้อียดได้ที่เว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th/ และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ e-mail.grad.srru@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการการบริหารบริการวิชาการและการอบรมเรื่อง "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฏหมายลูกฉบับใหม่ - รุ่นที่ 4 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์(บางพลัด) กรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 5 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์...