วันเสาร์, ธันวาคม 15, 2018
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ popgraduate

popgraduate

47 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 27 พ.ย. 2561

ชื่อวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง บัญชีเภสตถุในสวน ป่า นา และบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว(นางสาวผุสดี เจริญไวเจตน์) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1. ศ.ดร.สุจิตร เพียรชอบ ประธานกรรมการ 2. ดร.ใจเพชร...
journal

×