ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา

0
937


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผูํ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2.สาขาวิชาสังคมศึกษา, 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื้่อสารการศึกษา

หมายเหตุเวลา 9.00 น. – 11.00 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานการบริหารการศึกษา 
                      เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here