รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 3 สาขาวิชา

0
1254

การขอรับใบสมัคร
ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 3-31 ตุลาคม 2562 ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30- 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
การรับสมัครผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมชำระ ค่าสมัคร ที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 3-31 ตุลาคม 2562 ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

1. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
1.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนถูกต้อง
1.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
1.3 สำเนาใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา ( Tarnscript ) จำนวน 1 ฉบับ
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (กรณีรับราชการ) /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีไม่ได้รับราชการ) จำนวน 1 ชุด
1.5 สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

ค่าสมัคร
1) ระดับปริญญาโท จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
2) ระดับปริญญาเอก จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะไม่จ่ายคืนเงินค่าสมัคร และหลักฐานเอกสารการหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

กำหนดการรับสมัคร การคัดเลือก การปฐมนิเทศ
วันที่ 
รับสมัคร
3 – 31 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1 พฤจิกายน 2562
สอบสัมภาษณ์
4 พฤจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
7 พฤจิกายน 2562
รายงานตัว ปฐมนิเทศ
12 พฤศจิกายน 2562
หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา
จำนวน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 คน
หลักสูตรปรัชญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 คน
 ใบสมัครระดับปริญญาโท
 ใบสมัครระดับปริญญาเอก
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here