สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

0
288
ชื่อวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง เทคโนโลยีสัญลักษณ์นกยูงทองเพื่อการปกครองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
(นายศิริพงศ์ จารุรัตน์มงคล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ศ.ดร.สุจิตร เพียรชอบ
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ธวัชชัย ชิณวงศ์
กรรมการ (ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. ผศ.ดร.กิ่งเพชร ส่งเสริม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
4. อ.ดร.ทองอินทร์ ไหวดี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
5. รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
6. ผศ.ดร .สมพงษ์ ธงไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิฃายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมคนเลี้ยงสุกรในที่ราบสูงอำเภอปากช่องประเทศไทย และเมืองปากชอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(นายกฤตนัย บริเพชร์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ศ.ดร.สุจิตร เพียรชอบ
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ธวัชชัย ชิณวงศ์
กรรมการ (ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. อ.ดร.ปิยศักดิ์ สีดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
4. อ.ดร.ทองอินทร์ ไหวดี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
5. รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
6. ผศ.ดร .สมพงษ์ ธงไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ชื่อวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษากระดูกหักและข้อเคลื่อนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
(นางสาวเพ็ญจันทร์ วันแสน)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.มาลินี อุทธิเสน
กรรมการ (ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. ผศ.ดร.กิ่งเพชร ส่งเสริม
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
4. อ.ดร.อุษา กลมพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
5. รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
6. อ.ดร.สิงหา จันทริย์วงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

รูปภาพ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here