สอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 27 พ.ย. 2561

0
161
ชื่อวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง บัญชีเภสตถุในสวน ป่า นา และบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว(นางสาวผุสดี เจริญไวเจตน์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ศ.ดร.สุจิตร เพียรชอบ
ประธานกรรมการ
2. ดร.ใจเพชร กล้าจน
กรรมการ (ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. อ.ดร.ปิยศักดิ์ ศรีดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
4. อ.ดร.อุษา กลมพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
5. รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
6. อ.ดร .สิงหา จันทริย์วงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

 

ชื่อวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิฃายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เรื่อง ภูมิปัญญาการเคี้ยวกวฬิงการาหารเพื่อสุขภาวะในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(นางสาวเพียรธรรม กล้าจน)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1. ศ.ดร.สุจิตร เพียรชอบ
ประธานกรรมการ
2. ดร.ใจเพชร กล้าจน
กรรมการ (ผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. อ.ดร.ทองอินทร์ ไหวดี
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
4. อ.ดร.อุษา กลมพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
5. รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
6. อ.ดร .สิงหา จันทริย์วงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
สถานที่ อาคาร 42 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 27 พศจิกายน 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here