ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

0
150

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเ้อียดได้ที่เว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th/ และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ e-mail.grad.srru@gmail.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here