การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

0
409

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1,2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
ในการนี้ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference10  ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here