ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

0
270

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดกระบวนการสอนนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงออกประกาศเรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการประเมินผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดังประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here