มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6″การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”

0
242

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยครั้งที่่ 6″การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม(Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบต้อบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ(template) ในการพิมพ์บทความได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 1200, 1201, 1202 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4974628

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here