สอบศึกษาค้นคว้าอิสระ นางสาวเจนจิรา ชิดชอบ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ

0
145

ในการสอบจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกรรมการการสอบศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1207

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here