ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

0
179

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดเพิ่่มเติม เข้าถึงได้ที่ www.psaku.org
นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่า่ย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556) อีกจำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าถึงได้ที่ https://psakujournals.wixsite.com/home

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here