ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง(บศ.01 – บศ.15)โครงการบัณฑิตศึกษา

0
3020

(บศ.01) คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (5 downloads)
(บศ.02) คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) (5 downloads)
(บศ.03) แบบฟอร์มนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (3 บท ) (3 downloads)
(บศ.04) คำร้องขอออกหนังสือราชการ (12 downloads)
(บศ.05) คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (5 บท) (7 downloads)
(บศ.06) คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (6 downloads)
(บศ.07) แบบฟอร์มนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (8 downloads)
(บศ.08) คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (5 downloads)
(บศ.09) ใบสมัครสอบวัดคุณลักษณะที่เหมาะสม (Qualified Examination) (6 downloads)
(บศ.10) ใบสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) (4 downloads)
(บศ.11) คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (5 downloads)
(บศ.12) แบบตรวจสอบรายการประกอบการเสนอขอสำเร็จการศึกษา (5 downloads)
(บศ.13) แบบรายงานผู้ขออนุมัติผลการศึกษา (5 downloads)
(บศ.14) ใบขอเบิกเงินค่าประกันของเสียหาย (4 downloads)
(บศ.15) แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (5 downloads)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here