Skip to content Skip to footer

บุคลากร

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวพร แน่นหนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางณัฏฐ์นัน ทุนดี
หัวหน้าสำนักงาน
นายชัยยศ อุไรล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางธนินท์ธร ทองแม้น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายชุติพร ไวรวัจนกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางภัทรารัตน์ ชิดชอบ
นักวิชาการศึกษา