บุคลากร


อ.ดร.ตรีคม พรมมาบุญ
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ทองนำ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
นางณัฎฐ์นัน ทุนดี
หัวหน้าสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
นายชัยยศ อุไรล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางธนินท์ธร ทองแม้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายชุติพร ไวรวัจนกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทองนพคุณ อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสมพร ไชยรัมย์
นักวิชาการศึกษา