บุคลากร

 อาจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
 
 อาจารย์ ดร.ภัทรพล ทองนำ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
 
 นางณัฎฐ์นัน ทุนดี
หัวหน้าสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
   
นายชัยยศ อุไรล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นางธนินท์ธร ทองแม้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นายชุติพร ไวรวัจนกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นางภัทรารัตน์ ชิดชอบ
นักวิชาการศึกษา