บุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
 นางธนินท์ธร ทองแม้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางณัฎฐ์นัน ทุนดี
หัวหน้าสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
 นายชัยยศ อุไรล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นายชุติพร ไวรวัจนกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นางภัทรารัตน์ ชิดชอบ
นักวิชาการศึกษา