บุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภธนกฤษ ยอดสละ
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
 
 ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบาน
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
 นางธนินท์ธร ทองแม้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางณัฎฐ์นัน ทุนดี
หัวหน้าสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
 นายชัยยศ อุไรล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นายชุติพร ไวรวัจนกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นางภัทรารัตน์ ชิดชอบ
นักวิชาการศึกษา