บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.ตรีคม พรมมาบุญ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.สาคร พัวพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
นางณัฎฐ์นัน ทุนดี
หัวหน้าสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
นายชัยยศ อุไรล้ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางธนินท์ธร ทองแม้น
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นายชุติพร ไวรวัจนกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทองนพคุณ อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสมพร ไชยรัมย์
นักวิชาการศึกษา